Baza e njohurive

Legjislacioni i Bashkimit Evropian dhe Qeverisja Vendore në Shqipëri

EU Programmes for Civil Society Organisations in Kosovo

Ligji për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Bazë Ligjore për përfshirjen e Shoqërisë Civile në politikbërje dhe vendimarrje

Ligj për krijimin dhe funksionimin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile

Law on Local Government in Serbia

Javnost Rada Vlada i Parlamenata u BiH: slubene Web stranice institucija kao ekasan alat za pruanje informacija

ReLOaD Bosnia and Herzegovina Country Specific Project Factsheet

ZVJEŠTAJO PROVOĐENJU PRAVILA ZA KONSULTACIJE U IZRADI PRAVNIH PROPISA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Matrica e Kompetencave e Vetëqeverisjes Vendore

The State of Local Democracy in the Western Balkans

Cooperation between Local Self-Governments and Civil Society Organizations: Exchanging Good Practices in the Western Balkans and Turkey

Civil Society in the EU Integration of Western Balkans

Policy Position: The Involvement of Civil Society in the EU Enlargement Process

Regional Cooperation in the Western Balkans

Strategjia Qeveritare Per Bashkepunim me Shoqerine Civile

Strategy for Cooperation of the Government with the Civil Society 2018 – 2020 in Republic of North Macedonia

Index Kosovar Civil Society

Strategy for Enabling the Environment for Non-Governmental Organization' Activities 2018-2020

Decree on the manner and procedure for achieving cooperation between state administration bodies and non-governmental organizations

Law on Non-Governmental Organizations - The Law was published in the "Official Gazette of Montenegro", no. 39/2011 and 37/2017.

ReLOaD Republic of North Macedonia Country Specific Factsheet

L I G J Nr.8788, datë 7.5.2001 PËR ORGANIZATAT JOFITIMPRURËSE

South East Europe Strategy 2020

Communication from the Commission Europe 2020 A Strategy For Smart, Sustainable And Inclusive Growth

Communication from the Commission Europe 2020 A Strategy For Smart, Sustainable And Inclusive Growth Instrument For Pre-Accession Assistance (IPA II) 2014-2020

Raport i Analizës së Njësive të Qeverisjes Vendore Në Shqipëri

DG Enlargement Guidelines for EU Support to Civil Society in Enlargement Countries, 2014-2020

Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II) 2014-2020 Albania: Civil Society Facility Programme 2014-2015

Roma Inclusion at Local Level: The ROMACT Approach

Strategy for Cooperation of the Government with the Civil Society, Government of the Republic of North Macedonia

Code of Good Practice on Civil Participation

Law on Associations and Foundations, Republic of North Macedonia

Metodologjia për Alokimin e Fondeve për Organizatat e Shoqërisë Civile

Kosovo Country Specific Factsheet

Rregullore Mf -Nr –04/2017 mbi Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik të Ojq-Ve në Kosovë

ReLOaD Serbia Country Specific Factsheet

Assessment of Development Results Evaluation of UNDP Contribution to Bosnia and Herzegovina

Law on Associations and Foundations of Bosnia And Herzegovina

Legal Framework for Financing NGOs from Local Self-government Budgets

ReLOaD Montenegro Country Specific Factsheet

ReLOaD Albania Factsheet

Trainer manual – The role of Civil Society Organizations in local community and transparent fund disbursement

Udhërrëfyesi për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërisë civile

Metodologjia LOD për Alokimin e Fondeve për Organizatat e Shoqërisë Civile (manual praktik)

2017 Civil Society Organization Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia

Mapping of UNDP’s work on civic engagement

Missing the Rules of Engagement